HỘI NHÀ THƠ VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Lĩnh

Ban biên tập

  • Chủ biên: Nguyễn Thị Lĩnh
  • Nhà Thơ : Lynh Nguyễn
  • Nhà Thơ : Ánh Dương
  • Nhà Thơ : Vương Quang Hồng
  • Nhà Thơ : Phạm Thị Hồng Thu
  • Thà Thơ : Nghệ Sĩ Lâm Bình